Workplace Wellbeingimage

Πρόγραμμα Curis Workplace Wellbeing

Η πορεία προς την εταιρική ευεξία

Το πρόγραμμα Curis Workplace Wellbeing έχει σχεδιαστεί στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών υποστηριζόμενο από την τεχνολογία και μια ολοκληρωμένη λίστα υπηρεσιών.

Παρέχουμε στους οργανισμούς συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής τους αναφορικά με την εταιρική ευεξία.

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Curis Digital Platform, η οποία έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από το Curis Network. Το 2022, το πρόγραμμα διακρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως καλή πρακτική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υγείας και Ευεξίας του Προσωπικού». 

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς στην ανάπτυξη της δικής τους Βιώσιμης Κοινότητας Υγείας (Sustainable Health Community SHC) ενθαρρύνοντας συμπεριφορικές αλλαγές που συντελούν στη δημιουργία μιας πιο υγιούς κοινότητας. Η Βιώσιμη Κοινότητα Υγείας αποτελεί μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην ευρύτερη στατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του κάθε οργανισμού και υποστηρίζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Το Curis Network παρέχει εργαλεία για αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης του οργανισμού, την αναγνώριση αναγκών, τη δημιουργία και την εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος και τη μέτρηση της απόδοσης. Τα τεχνολογικά μέσα που έχουμε αναπτύξει και έχουμε στη διάθεσή μας βοηθούν στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής με την παροχή ανατροφοδότησης και την υποστήριξη καλύτερης διαχείρισης του προγράμματος.
Επιπρόσθετα, υπόστηρίζουμε τον οργανισμό στην εξεύρεση γιατρού με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας (ΙΕ) για εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία. Εκ μέρους του οργανισμού, βοηθούμε στην εξεύρεση και την επιλογή του κατάλληλου γιατρού. Ο κάθε οργανισμός συμβάλλεται απευθείας με τον γιατρό.

Πρόγραμμα Curis Workplace Wellbeing

Γιατί η εταιρική ευεξία είναι σημαντική;

 • Δέσμευση των εργαζομένων και αίσθηση της κοινότητας
 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Μειωμένη απουσία
 • Υψηλότερα επίπεδα παραμονής
 • Μειωμένο αίσθημα επαγγελματικής εξουθένωσης
 • Αυξημένη αφοσίωση
 • Βελτιωμένη δυναμική της ομάδας
 • Ανθεκτικότητα των εργαζομένων
 • Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη
 • Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα
 • Βελτιωμένη υγεία και ευεξία
 • Αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας
 • Αίσθημα του ανήκειν και εκτίμησης
 • Βελτιωμένα κίνητρα και απόδοση
 • Εργασιακή ικανοποίηση
 • Αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία
 • Καλύτερη διαχείρηση προσωπικής υγείας και ευεξίας
 • Μειωμένα ποσοστά χρόνιων, μη μεταδοτικών ασθενειών
 • Βιώσιμες κοινότητες
 • Πιο υγιείς και πιο δραστήριοι πολίτες
 • Βελτιωμένοι εθνικοί δείκτες υγείας
 • Μειωμένα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης
 • Μειωμένη πίεση στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας
 • Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα

Το Curis Network είναι αφοσιωμένο στην προαγωγή της υγείας του ατόμου και της κοινότητας στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Successful,Beautiful,Business,Woman,Sitting,On,Desk,In,Office,Background

Πρόγραμμα Curis Workplace Wellbeing

Employee Assistance Program

img
img

Το δίκτυό μας διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Οι πάροχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από τη σωματική έως την ψυχική υγεία, την ευεξία, την προπόνηση, τον διαλογισμό, την ιατρική εκπαίδευση, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις. Οι οργανισμοί μπορούν να τις προσαρμόσουν στις δικές τους Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων (EAP) στη βάση της στρατηγικής του και των αναγκών των εργαζομένων του.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα (EAP) παρέχουμε υπηρεσίες που προάγουν την φυσική υγεία των εργαζομένων μέσω ψηφιακών διαβουλεύσεων, φυσικής ή ψηφιακής φυσιοθεραπείας, δεύτερης ιατρικής γνώμης, και διαχείρισης της διατροφής.

Καθώς η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής υγείας και ευημερίας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται για την υποστήριξή της περιλαμβάνουν ατομική ή ομαδική συμβουλευτική, εργαλία αυτο-αξιολόγησης και γραμμή υποστήριξης.

Επιπρόσθετα, ως ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η φυσική άσκηση στη διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, καλής υγείας και παραγωγικότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας. Επομένως, μέσα από το EAP παρέχουμε υπηρεσίες φυσικής άσκηση όπως γιόγκα, πιλάτες, functional training, και χορού σε συνεργασία με έμπειρους και αξιόπιστους παρόχους.

Άλλες υπηρεσίες που ενισχύουν την ολιστική υγεία και τη συνολική ευημερία για την αύξηση της απόδοσης και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι οι εξής καθοδηγούμενου διαλογισμού, διαλείμματα διαλογισμού και τεχνικές μείωσης του άγχους..

Μέσω της Ακαδημίας Υγείας (Health Academy) και εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ζωής.Ως ένα επιπρόσθετο προνόμιο της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, το περιεχόμενο της Ακαδημίας Υγείας είναι διαθέσιμο κατ’ απαίτηση και οι χρήστες μπορούν να το παρακολουθήσουν στο δικό τους χρόνο και χώρο.

Επειδή όμως αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκδηλώσεις στην πραγματική ζωή, και όχι μονο ψηφιακά, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας υγιούς και ισορροπημένης ζωής, προσφέρουμε την ευκαιρία για δια ζώσης δραστηριότητς και εκδηλώσεις, όπως είναι εκδηλώσεις Ενδυνάμωσης Ομάδας, LifeWalks για ευγενείς σκοπούς και προγράμματα διακοπής καπνίσματος..

img
img

Curis Πρόγραμμα ευημερίας στο χώρο εργασίας

Οφέλη από το Πρόγραμμα Ευεξίας στο χώρο εργασίας μας

Το Πρόγραμμα Ευεξίας στο χώρο εργασίας μας είναι επωφελές για τον εργοδότη, τους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα. Οι εργοδότες προσφέρουν μια ελκυστική κουλτούρα υγείας και ευεξίας, ενώ απολαμβάνουν τη δέσμευση των εργαζομένων και την αυξημένη παραγωγικότητα. Οι εργαζόμενοι με καλύτερη υγεία και αίσθημα κοινότητας έχουν λιγότερες πιθανότητες να απουσιάσουν και είναι πιο ευτυχισμένοι στην εργασία τους. Παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον οργανισμό, επιδεικνύοντας αφοσίωση και μειώνοντας τις περιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι συνδέονται καλά μεταξύ τους και ενισχύουν τη δυναμική και την ανθεκτικότητα της ομάδας. Η απόδοσή τους βελτιώνει την εμπειρία των πελατών, γεγονός που επιφέρει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τον οργανισμό.

Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα οφέλη της βελτιωμένης υγείας και ευεξίας. Αναπτύσσουν μια αίσθηση ασφάλειας και προστασίας, μια έννοια του ανήκειν και αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα την προσωπική τους υγεία και ευεξία, βιώνουν βελτιωμένα κίνητρα, απόδοση, παραγωγικότητα και ικανοποίηση από την εργασία.

Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτό σημαίνει πιο υγιείς και πιο δραστήριους πολίτες, βελτίωση των εθνικών δεικτών υγείας, μείωση των ποσοστών χρόνιων, μη μεταδοτικών ασθενειών, μείωση των κρατικών δαπανών υγείας, λιγότερη πίεση στα συστήματα κοινωνικής φροντίδας, πιο βιώσιμες κοινότητες και τελικά καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Workplace Wellbeing