Πολιτική ποιότητας

Η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών μας, πλήρως ενσωματωμένη στο εταιρικό όραμα, την αποστολή, το σκοπό και τις αξίες μας. Στο Curis Network δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες που είναι αξιόπιστες και γνωστές για τα υψηλά πρότυπα ποιότητας με στόχο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητες να διαχειριστούν την κατάσταση της υγείας και της ευημερίας τους. Προσπαθούμε να προσφέρουμε βιώσιμες υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν σε ένα πιο υγιές μέλλον.   

Η ποιότητα αποτελεί άρρηκτα συνδεδεμένο μέρος των αρχών του δικτύου Curis. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν τη στάση μας, τις ενέργειές μας και τις δραστηριότητές μας για την παροχή ασφαλών και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας. Οι αρχές αυτές είναι απαραίτητες για την επίτευξη της φιλοδοξίας μας να αναγνωριστούμε και να μας εμπιστεύονται για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών που βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν καλά τη ζωή τους.

Το Curis Network είναι ένα καινοτόμο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης που ενισχύει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, προστατεύει την υγεία της κοινότητας και προωθεί την αριστεία σε κάθε στάδιο των λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης. Δέσμευσή μας είναι να ηγηθούμε της μετάβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο, χωρίς ποτέ να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. Η διοίκηση και το προσωπικό του Δικτύου Curis προσπαθούν να πιστοποιήσουν ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι γνωστές για την ποιότητά τους, την οποία στοχεύουμε συνεχώς να βελτιώνουμε. Για την επίτευξη των στόχων μας, έχουμε δημιουργήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τις διαδικασίες μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα πρότυπα ISO 9001:2015, BS 15224:2016, ISO 45001:2018, ISO27001:2013 και ISO 56002:2019.

Στο Curis Network, η Πολιτική Ποιότητας είναι σύμφωνη με τη δέσμευσή μας για την επίτευξη Αριστείας στην Υγεία και επικεντρώνεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και αρχές:

 • Υποστήριξη των κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων μερών/ενδιαφερόμενων φορέων για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της ευεξίας τους μέσω της προσφοράς υπηρεσιών σχετικών με την υγεία.
 • Να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς καλές πρακτικές στην παροχή φροντίδας.
 • Να καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία ποιότητας με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με μηδενικά ελαττώματα, τα οποία εμπιστεύονται και προτιμούν τα άτομα και οι κοινότητες, επιτυγχάνοντας να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας να προσφέρουμε πιο υγιείς ζωές.
 • Να μας προκαλεί συνεχώς, να βελτιώνουμε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εγγυάται την ασφάλεια των υπηρεσιών και των προϊόντων, να προλαμβάνουμε περιστατικά κακής ποιότητας και να εξαλείφουμε τα ελαττώματα μέσω της επανεξέτασης των στόχων και των αποτελεσμάτων ποιότητας.
 • Να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τα αρμόδια διοικητικά όργανα και τις αρχές.
 • Να προσφέρουμε συνεχή κατάρτιση στα μέλη του προσωπικού μας, ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά την επιστημονική τους εξειδίκευση, καθώς και γνώσεις σχετικά με την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 • Να διατηρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα ποιότητας, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, ώστε να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βιβλιογραφία που είναι σχετικές με τον τομέα των δραστηριοτήτων μας.

Για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, το Curis Network στοχεύει στην επίτευξη των παραπάνω αρχών μέσω:

 • Μέτρηση των σχετικών δεικτών με στόχο τη βελτίωση των βασικών δεικτών απόδοσης.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής και της προώθησης της κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό και τους συνδεδεμένους τρίτους, μέσω προτύπων ποιότητας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και καθοδήγησης, εποπτείας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Συνεχής διερεύνηση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών μας μέσω ερωτηματολογίων.
 • Εγγύηση της ασφάλειας των υπηρεσιών και της πλήρους συμμόρφωσης με την τήρηση των πολιτικών, των αρχών και των προτύπων μας με πλήρη διαφάνεια.
 • Δέσμευση στη διαχείριση κλινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κλινικών κινδύνων
 • Συνεχής παρατήρηση και εντοπισμός των προτιμήσεων των ασθενών για την ανάπτυξη/βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσω σεμιναρίων και σύντομων μαθημάτων
 • Συνεχής εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς μας και ανάληψη διορθωτικών μέτρων με στρατηγικό τρόπο βάσει των παραπόνων των μετόχων μας και μέσω του εντοπισμού τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών που αναγνωρίζονται ως ευκαιρίες βελτίωσης.

Στο Curis Network έχουμε δεσμευτεί να εμπλέξουμε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής για να οικοδομήσουμε τη νοοτροπία ποιότητας του Curis Network. Όλο το προσωπικό υποστηρίζεται, εμπλέκεται και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που ορίζονται στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας και έχει την ευθύνη να παραμένει ενημερωμένο για τις τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες, βοηθώντας στην εφαρμογή τους σε όλο το δίκτυο Curis Network.

Η Πολιτική Ποιότητας του Δικτύου Curis κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και είναι δημόσια διαθέσιμη για τα ενδιαφερόμενα μέρη.