Δικαιώματα ασθενών

 • Δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία.
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση.
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
 • Απαγόρευση των διακρίσεων.
 • Υγειονομική περίθαλψη για επείγοντα ή σοβαρά επείγοντα περιστατικά.
 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση.
 • Φροντίδα υγείας με τη συγκατάθεση του ασθενούς.
 • Ιατρικές πληροφορίες.
 • Υγειονομική περίθαλψη χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς.
 • Συμμετοχή ασθενών σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία.
 • Εμπιστευτικότητα.
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς.
 • Τήρηση ιατρικών αρχείων.
 • Δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τα ιατρικά αρχεία.
 • Δικαίωμα εκπροσώπησης.
 • Αμοιβή παρόχου υπηρεσιών υγείας.

Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 - 1(I)/2005 (cylaw.org)