Πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδες στοιχείο των δραστηριοτήτων που προσφέρουμε και βασική ευθύνη τόσο της διοίκησης όσο και κάθε εργαζομένου της εταιρείας. Η Curis Network ενεργεί κοινωνικά υπεύθυνα χτίζοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, παρακολουθεί και εφαρμόζει τόσο την Ευρωπαϊκή όσο και την Εθνική Νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και διεξάγει συνεχή έρευνα για πρακτικές μείωσης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η πολιτική μας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έχει ως στόχο:

  • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και τρίτων, π.χ. πελατών,
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,   
  • Συστηματική αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον,
  • Διασφάλιση της απόδοσης της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή ζημιές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις,
  • Διάδοση πληροφοριών, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Σαφής αναφορά και κατανόηση των ευθυνών όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας,
  • Απόκτηση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου του εργασιακού κινδύνου, με στόχο τη μείωση των κινδύνων στην εργασία,
  •  Απόκτηση των απαραίτητων εργαλείων (εξοπλισμός, έγγραφα, εκπαίδευση κ.λπ.) και διαδικασιών για την καθιέρωση, την αναθεώρηση και την επίτευξη των στόχων της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Δικτύου Curis αποτελεί δέσμευση της διοίκησης για:

  • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και συνεχής βελτίωση της απόδοσης,
  • Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
  • Διασφάλιση της συμμετοχής και της εμπλοκής των εργαζομένων στη θέσπιση, λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η πολιτική της Curis Network για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία επανεξετάζεται στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης από τη Διοίκηση για να διασφαλιστεί ότι παραμένει επίκαιρη και ότι είναι σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις.

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας κοινοποιείται σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας, εφαρμόζεται και υποστηρίζεται από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.