Η υγεία είναι το αποτέλεσμα της επίτευξης της σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Ο καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία αξιοποιώντας πλήρως όλες τις επιλογές που τον βοηθούν να παραμείνει υγιής και να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του.

Σήμερα, η ανισότητα στην υγεία διαπερνά κάθε κοινότητα, υπάρχει εντός και μεταξύ κρατών. Σημαντικές ανισότητες στον τομέα της υγείας – ποσοτικές διαφορές στα αποτελέσματα που σχετίζονται με την υγεία – έχουν τεκμηριωθεί μέσα από πολλές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλής, της εθνικότητας, της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας κ.ά. Επιπλέον, η έλλειψη εκπαίδευσης, εισοδήματος ή απασχόλησης μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στην περίθαλψη όπως διαφαίνεται μέσα από έρευνες.

Σύμφωνα με το Insight Report του World Economic Forum[1] oι ανισότητες στον τομέα της υγείας κοστίζουν στις ΗΠΑ 42 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη παραγωγικότητα ετησίως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμησε ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζουν περίπου 1,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κάθε χρόνο, σχεδόν αντίστοιχο με τις αμυντικές δαπάνες της ΕΕ (1,6% του ΑΕΠ).

Διαφαίνεται επίσης ότι η απουσία ενημέρωσης, κατανόησης και μετρήσεων εμποδίζει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν τον ρόλο τους στην ενεργοποίηση της ισότητας στον τομέα της υγείας.

Όλοι οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο  και επηρεάζονται  από τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, οι οποίες επιβαρύνουν την προσφορά και την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, δημιουργούν προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο  οι καταναλωτές λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς. 

Οι ανισότητες οδηγούν σε κόστη τρισεκατομμυρίων  δολαρίων ετησίως από την απώλεια παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να επιτύχουν τους βασικούς επιχειρηματικούς τους στόχους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού τους δυναμικού, την αύξηση των ευκαιριών στην αγορά, την  τροφοδότηση της  οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του  ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός τους.

Η επίτευξη ισότητας στην υγεία ως αποτέλεσμα απαιτεί δράση από όλες τις επιχειρήσεις – και όχι μόνο από εκείνες στον κλάδο  της υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να μην είναι εύκολο για τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν ότι έχουν μέρος της ευθύνης για την ισότητα στην υγεία, ωστόσο ο ιδιωτικός τομέας έχει τους πόρους και την εμβέλεια για να κάνει μια σημαντική διαφορά δίνοντας προτεραιότητα στην ισότητα και τη βιωσιμότητα της υγείας.

Η δράση απαιτεί την ικανότητα  κατανόησης του προβλήματος, εντοπισμού λύσεων και μέτρησης του αντίκτυπου.  Οι επιχειρήσεις και οι ηγέτες τους απαιτούν μια κοινή γλώσσα για να αξιολογήσουν, να μετρήσουν και να ενεργοποιήσουν την ισότητα στην υγεία. Ενώ οι οργανισμοί  παλεύουν με αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, πολλές επιχειρήσεις επικεντρώνονται επίσης όλο και περισσότερο στη  διαχείριση, τη μέτρηση και την  υποβολή εκθέσεων σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Η ενσωμάτωση προτύπων μέτρησης της υγείας στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή προσέγγιση για τους οργανισμούς, ώστε να  αξιολογούν, να μετρούν και να ενεργοποιούν την ισότητα στην υγεία. Ήδη αρκετοί οργανισμοί καθορισμού προτύπων ESG έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν την  ισότητα στην υγεία στα πλαίσια των δράσεων τους.

Περνώντας μέσα από μία υγειονομική κρίση με πολλές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς θα πρέπει να αναλογιστούμε ποιο είναι το  αποτύπωμα της υγείας μας  και με ποιο τρόπο δημιουργούμε ίση πρόσβαση στην υγεία και την ευημερία με στόχο έναν βιώσιμο μέλλον που η υγεία και η ευημερία αποτελούν τα θεμέλια ενός καλύτερου κόσμου.

 

Πηγή:

World Economic Forum. American Heart Association, Deloitte and Harvard T.H. Chan School of Public Health. Investing in Health Equity: Why Strong ESG Strategies Help Build a Healthier, More Inclusive World. INSIGHT REPORT APRIL 2022[1] Investing in Health Equity: Why Strong ESG Strategies Help Build a Healthier, More Inclusive World INSIGHT REPORT APRIL 2022